MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM (Phần 2)

Như ở phần 1 đã nói , phần 2 này chúng tôi sẽ đề cập đến thẩm quyền cấp phép, phối hợp trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

1. Sở xây dựng được cấp giấy phép cho các công trình sau :

Công trình cấp I, cấp II (xác định theo quy định về phân cấp công trình)

a) Công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng. Trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, sở xây dựng tổng hợp đề xuất, trình ủy ban nhân dân thành phố chấp nhận trước khi cấp giấy phép dựng (ở các công trình này cần thông qua ủy ban nhân dân thành phố)

b) Đối với công trình tôn giáo đã được sở quy hoạch – kiến trúc tổng hợp, báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân thành phố chấp nhận về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc và giấy phép quy hoạch kiến trúc và cấp giấy phép quy hoạch sẽ là cơ sở để chủ đầu tư triển khai thiết kế, phòng cháy chữa cháy, môi trường, thiết kế bản vẽ thi công, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và cấp giấy phép xây dựng mà không cần báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân thêm lần nữa.

c) Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình xây dựng theo tuyến nằm trên địa giới hành chính từ hai quận, huyện trở lên; công trình (trừ nhà ở riêng lẻ) dọc các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo phụ lục ban hành kèm theo quyết định này; công trình theo quy định phải lap dự án đầu tư xây dựng và các công trình khác do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp.

2. Phân cấp cho các ban quản lý đầu tư và xây dựng khu dô thị mới Nam thành phố, ban quản lý đầu tư-     xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm, ban quản lý đầu tư – xây dựng khu đô thị Tây bắc thành phố; ban quản lý các khu chế  xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (đã xác nhận nhiệm vụ và quyền hạn về lĩnh vực quản lý xây dựng trong quy chế tổ chức và hoạt động được cấp có thẩm quyền ban hành) được cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong phạm vi ranh đất được giao quản lý( trừ  nhà ở riêng lẻ ; công trình cấp đặc biệt; công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng và đã được xếp hạng; các công trình tín ngưỡng, tôn giáo; công trình quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện; tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền đã được quy định tại  khoản 3 điều 103 luật xây dựng năm 2014, bao gồm: nhà ở riêng lẻ , công trình tín ngưỡng, quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về viễn thông) và các công trình công trình còn lại thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý( trừ các công trình đã được ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho sở xây dựng và ban quản lý các khu chứ năng quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này).

4.Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

cap-phep-xay-dung-viet-quoc-group

Về sự phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác cấp Giấy phép xây dựng

1. Các cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng tại Điều 4 Quyết định này có trách nhiệm: tổ chức thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này; niêm yết công khai quy trình, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ; báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) về công tác cấp Giấy phép xây dựng về Sở Xây dựng và Cục Thống kê thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng.

2.Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệm: phối hợp, trả lời và cung cấp đầy đủ các thông tin trong thời hạn 12 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.

3.Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố:

a) Phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan cập nhật ranh, hướng tuyến các tuyến đường sắt đô thị vào các đồ án quy hoạch xây dựng đểtrình, phê duyệt và công bốtheo quy định.

b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức thực hiện việc xác định, cắm mốc giới ngoài thực địa; cung cấp bản đồ quy hoạch hướng tuyến, hành lang bảo vệ được duyệt đến các cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng và các đơn vị có chức năng liên quan để quản lý và thực hiện theo đúng quy định.

  4. Sở Quy hoạch – Kiến trúc:

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các đồ án quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) không phù hợp thực tế, thiếu tính khả thi; các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 (hoặc quy hoạch tổng mặt bằng) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc thỏa thuận đểcập nhật, bổ sung vào các đồán quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) cho phù hợp; khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc lập, ban hành các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị đủ điều kiện để có cơ sở cấp Giấy phép xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện xác định chỉ giới đường đỏ theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt và công bố, để trình đề án, kế hoạch tổ chức và triển khai cắm mốc giới theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo quy định.

5.Sở Xây dựng:

a) Triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này đến các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cấp Giấy phép xây dựng tại các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố.

b) Tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết đối với những trường hợp vượt thẩm quyền; hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị các Bộ, ngành trung ương hướng dẫn giải quyết những khó khăn vướng mắc.

6.Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Công bố công khai theo quy định các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chỉ giới đường đỏ của đường và hẻm; các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cập nhật trên bản đồ địa chính, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xác định, cắm mốc giới ngoài thực địa các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật làm cơ sở để cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.

7.Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn:

a) Thẩm tra, xác nhận đối với nhà ở riêng lẻ trên đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư về thời điểm xây dựng nhà ở; tình trạng tranh chấp, khiếu nại (nếu có). Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quy định này để vụ lợi; xác nhận không đúng đối tượng, không đúng thời điểm xây dựng; mua gom đất nông nghiệp, phân lô bán nền, xây dựng thêm công trình trên đất nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo giải quyết đúng đối tượng, đúng quy định tại Quyết định này.

b) Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn tiếp nhận văn bản thông báo ngày khởi công xây dựng công trình, nội dung sửa chữa cải tạo của chủ đầu tư (đối với công trình sửa chữa cải tạo được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014); tổ chức kiểm tra và xử lý công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng trên địa bàn do mình quản lý. Phát hiện, đình chỉ để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về xây dựng theo quy định của pháp luật.

Qua bài viết này hi vọng sẽ giúp độc giả hiểu thêm về  những vấn đề liên quan đến việc xin cấp giấy phép xây dựng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bạn sẽ hiểu biết giấy phép công trình của bạn ai sẽ có thẩm quyền cấp phép? phải thông qua các cấp nào? và bộ máy bên trong sẽ làm việc như thế nào ?.

Khách hàng quan tâm và cần tư vấn thêm về lĩnh vực xây dựng xin liên hệ phòng kinh doanh VIỆT QUỐC GROUP

Hotline: 0903 465 468

Fanpage: https://www.facebook.com/VietQuocGroup/

Email: vietquoc1707@gmail.com

Điện thoại : 028-38627827 – Fax : 028-38627827

Dự Án Liên Quan

Hội xuân cùng Việt Quốc Group tại Verosa Park – Khang Điền

Mục lục1 Hội hoa xuân cùng Việt Quốc Group tại Verosa Park – Khang Điền2 Việt Quốc Group kết hợp cùng chủ đầu tư Khang Điền về sự kiện “Sắc

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Biệt Thự Chuyên Nghiệp

Đối với loại hình nhà ở có kiến trúc đặc trưng như biệt thự, kiến trúc sư phải thiết kế làm sao để ngôi nhà không chỉ đẹp mà còn

Tòa nhà văn phòng kết hợp trường học

Mục lục1 Dự án phức hợp là gì?2 Thay đổi xu hướng trong các dự án phức hợp3 Xu hướng mới trong thị trường bất động sản: Tòa nhà văn